Loading...
vru

การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา นักเรียน โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Startup

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา นักเรียน รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Startup ณ ห้องประชุม SLB303 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn [ … ]

vru

“การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการ (Innovation skill for entrepreneurs)”

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการ (Innovation skill for entrepreneurs)โครงการพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจและการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์ ) พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เข้าร่วมการอบรม  โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรมะ ตันเดชาวัฒน์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้  ณ [ … ]

vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ) ครั้งที่ 6/2565”

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ) ครั้งที่ 6/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [ … ]

vru

“พิธีร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับ สถาบัน Kanai Educational Institution จากประเทศญี่ปุ่น”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับ สถาบัน Kanai Educational Institution จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ลงนามร่วม คือ Dr. Ken KANAI (เคน คาไน) Kanai Educational Institution, Chairman of the [ … ]

vru

“การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ครั้งที่ 5/2565”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี [ … ]

vru

“พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัส)”

“พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัส)” วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัส) พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี [ … ]

vru

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022”

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022” วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติเปิดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022 โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [ … ]

vru

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผศ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ  ผู้ช่วยอธิการบดี นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดชุมชนหมู่ 6 พัฒนา (ไผ่เขียว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนได้ตระหนักถึงโทษและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ณ สะพานต้นซอยชุมชนหมู่ 6 พัฒนา (หน้าบ้านนายโม  ตั้งตระกลู) #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี [ … ]

vru

“ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Microsoft Teams”

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี  เป็นประธานเปิดกิจกรรม”การอบรมทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิตัล “ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Microsoft Teams” โดยการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นทั้งในรูปแบบ Onsite  ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 เพื่ออบรมบุคลากรทั้สายวิชาการ ให้มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรม Microsoft Office 365 เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ห้องเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ [ … ]

vru

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2565

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2565  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร [ … ]