Loading...
vru

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร และมูลนิธิอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทร และมูลนิธิอาจารย์อวยพร เปล่งวานิช ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มรภ.วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ [ … ]

vru

“โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T”

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดการอบรม Social Literacy แก่ผู้ถูกจ้างงานจังหวัดปทุมธานี โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  พร้อมด้วย  รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ [ … ]

อบรมการถอดบทเรียนการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps และยกระดับนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน  ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 สำหรับครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ประถมศึกษา

vru

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีวางพานพุ่ม และแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ 5 ธันวาคม 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี [ … ]

vru

“พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย”

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 “พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  ร่วมกับ หลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(MOA)  ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 11/2564 สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีในเรื่อง การรายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา  รายงานเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย (เงินสะสม) สรุปรายงานการเบิกจ่าย (งบรับจัดสรรประจำปี) สรุปรายงานการเบิกจ่ายกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รายงานนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนในเรื่องเสนอพิจารณา  เป็น(ร่าง) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมในระบบ online และ [ … ]

vru

“การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2564”

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ประธานสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 13/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง [ … ]

vru

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564″ 

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564″  ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting) #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [ … ]

“โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการผลิตและพัฒนาครู คณะครุศาสตร์”

“โครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการผลิตและพัฒนาครู คณะครุศาสตร์” วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นสมรรถนะของครูมืออาชีพ กิจกรรมการพัฒนารูปแบบการผลิตและพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ ห้องประชุมนิโลคบล และห้องประชุมสัตตบรรณ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

vru

“รศ.ศศินันท์ รองอธิการบดี เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช”

วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก พร้อมทั้งประทานพระกรุณารทรงเจิมป้ายอักษรพระนามย่อ ออป. เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ห้องประชุมวไลยสิทธิศาสตร์ อันเป็นนามประทาน ณ พระตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ [ … ]