Loading...
vru

“มรภ.วไลยอลงกรณ์จัดการฝึกอบรมปฎิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี ประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ โดยมี ผศ.เศกพร ตันศรีประภาศิริ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงาน ให้แก่บุคลากร หน่วยงานที่สนองพระราชดำริ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ … ]

vru

“เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่อยู่ในสัญญาจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัยระยะที่สองไปสาม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563 นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ  เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ จัดงาน FMS FAIR COLOR FULL 63

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดงาน FMS FAIR COLOR FULL 63 โดยมีคณะผูู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้ฝึกปฏิบัติในเรืองของธุรกิจ และการจัดกิจกรรม ภายในงาน มีร้านค้ากว่า 120 ร้าน การจัดกิจกรรมเกมส์มหาสนุกของนักศึกษา การแสดงบนเวที และการแสดงผลงานของนักศึกษา ณ บริเวณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

“การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex”

“การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“ตลาดผ้าขาวม้าหลากสีของดีชุมชน”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ตลาดผ้าขาวม้าหลากสีของดีชุมชน” ณ หน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  เป็นประธานกล่าวเปิด “นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า” ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ. ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สสร 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี นำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี”ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต”ณ ห้องประชุม สสร 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น