Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบหรือพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสู่สัญญาจ้างระยะที่ 4”

วันที่ 16 มีนาคม 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  รองอธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบหรือพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนสู่สัญญาจ้างระยะที่ 4 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“กิจกรรมรณรงค์ วิธีป้องกันไวรัสโควิค (Covid-19) ที่ต้องรู้”

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ “จัดกิจกรรมรณรงค์ วิธีป้องกันไวรัสโควิค (Covid-19) ที่ต้องรู้   โดย  นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3  ณ โรงอาหาร 1 #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

“การประชุมคณะกรรมการการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2563”

“การประชุมคณะกรรมการการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2563” วันที่ 16 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบ่มเพราะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบ่มเพราะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” วันที่ 13 มีนาคม 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการบ่มเพราะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประชุมการเขียนหนังสือราชการ

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ดร.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ได้เป็นวิทยากร ในการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การเขียนหนังสือราชการ” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยมี อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 15-409 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

vru

“ประชุมคณะกรรมการทบทวนกรอบพนักงานราชการ”

“ประชุมคณะกรรมการทบทวนกรอบพนักงานราชการ” วันที่ 13 มีนาคม 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทบทวนกรอบพนักงานราชการ ณ ชั้น 3 ห้องประชุมเพชรบริหาร อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563”

วันที่ 12 มีนาคม 2563 ผศ. ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2563  ณ ห้องประชุม สสร 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

“การนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาและโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน ประเภทการนำเสนอด้วยวาจารอบตัดสิน (Oral Presentation) “

“การนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาและโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน ประเภทการนำเสนอด้วยวาจารอบตัดสิน (Oral Presentation) ” วันที่ 12 มีนาคม 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธานโครงการประกวดคัดเลือกการนำเสนอผลงานการฝึกสหกิจศึกษาและโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพชุมชน ประเภทการนำเสนอด้วยวาจารอบตัดสิน (Oral Presentation) ของนักศึกษาสหกิจศึกษา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP”

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOPและประธานหลักสูตร “เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP”  ณ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น