Loading...
vru

“โครงการพัฒนาและเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 25 มิุนายน 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิด “โครงการพัฒนาและเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 25-26 มิุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“การตัดสินการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ (VRU-KM Best Practice Awards) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

“การตัดสินการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ (VRU-KM Best Practice Awards) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562” วันที่ 25 มิถุนายน 2563  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการตัดสินการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ (VRU-KM Best Practice Awards) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สสร. 302 ชั้น [ … ]

vru

“การประกวดแผนธุระกิจโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 “การประกวดแผนธุระกิจโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้อง 704 ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ##rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ศูนย์จัดการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562”

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี  เป็นประธาน “ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ศูนย์จัดการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562″ เพื่อเป็นการหารือ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 แบบออนไลน์”

“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 แบบออนไลน์” วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563”

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการ”ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563″  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE 101,107,108,109”

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE 101,107,108,109″ วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชา VGE 101,107,108,109, งานวิชาศึกษาทั่วไป” ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

vru

“ประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2563”

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน”การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 6/2563″ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

“คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563”

“คณะวิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563” วันที่ 18 มิถุนายน 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ,อ.ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี,ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี,ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์ร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธิ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2564”

“โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธิ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2564” วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนกลยุทธิ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุม SCC504 ชั้น 5 อาคารศูนย์เรียนรวมวิทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์