Loading...

Category: Uncategorized

“โครงการประชุมเชิงปฎิบัตการ เรื่อง นโยบายและเป้าหมายในการทำงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

วันที่ 3 กันยายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัตการ เรื่อง นโยบายและเป้าหมายในการทำงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน”

กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ms 212 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู”

“ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังให้ชุมชน ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ณ ชั้น 5 ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์       [ … ]

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”

“โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“การประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563”

“การประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563” วันที่ 31 มกราคม 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานที่มอบหมาย ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

“การประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2563 “

  “การประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2563 ” เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนวิจัย ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“จัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABC”

“จัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABC” วันที่ 29 มกราคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานกิจกรรมจัดทำแผนการเรียนการสอนของรายวิชาเอกตามรูปแบบ ABCD ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานบ่มเพาะธุรกิจ และผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่1/2563”

“การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานบ่มเพาะธุรกิจ และผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่1/2563” วันพุธที่ 22 ม.ค.2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้วอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานบ่มเพาะธุรกิจ และผู้ประกอบการใหม่ ครั้งที่1/2563 ณ เพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์