Loading...

Category: Uncategorized

“การสร้างทักษะกระบวนการคิด (GPAS)”

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานกองการศึกษา “การสร้างทักษะกระบวนการคิด (GPAS)” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“VRU First Step Of Learning” ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ที่วไลยอลงกรณ์

“VRU First Step Of Learning” ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ที่วไลยอลงกรณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการประชุมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา “VRU First Step Of Learning” ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ที่วไลยอลงกรณ์ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี [ … ]

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

“ประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7/2563”

“ประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7/2563” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7/2563 โดยมีผู้บริหาร กรรมการโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 15-409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 [ … ]

“โครงการประชุมเชิงปฎิบัตการ เรื่อง นโยบายและเป้าหมายในการทำงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

วันที่ 3 กันยายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัตการ เรื่อง นโยบายและเป้าหมายในการทำงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน”

กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ms 212 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู”

“ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังให้ชุมชน ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ณ ชั้น 5 ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์       [ … ]

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”

“โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานโครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์