Loading...

Category: Uncategorized

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา”

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา”  วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม และโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมนิลปัทม์ ชั้น 4 [ … ]

“การสร้างทักษะกระบวนการคิด (GPAS)”

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานกองการศึกษา “การสร้างทักษะกระบวนการคิด (GPAS)” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“VRU First Step Of Learning” ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ที่วไลยอลงกรณ์

“VRU First Step Of Learning” ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ที่วไลยอลงกรณ์ วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการประชุมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา “VRU First Step Of Learning” ก้าวแรกแห่งการเรียนรู้ที่วไลยอลงกรณ์ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี [ … ]

ประชุมคณะกรรมการ EdPEx

วันที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

“ประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7/2563”

“ประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7/2563” วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7/2563 โดยมีผู้บริหาร กรรมการโรงเรียนสาธิต เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 15-409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 [ … ]

“โครงการประชุมเชิงปฎิบัตการ เรื่อง นโยบายและเป้าหมายในการทำงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน”

วันที่ 3 กันยายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัตการ เรื่อง นโยบายและเป้าหมายในการทำงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และบทบาทของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน”

กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน” วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาการจัดการ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัย ประเด็นความรู้เทคนิคการสื่อสารเพื่อเก็บข้อมูลในชุมชน ณ ห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ms 212 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู”

“ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมนำเสนอผลการดำเนินงานศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังให้ชุมชน ท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ในเขตพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสระแก้ว ณ ชั้น 5 ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์       [ … ]

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

“ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์