Loading...

Category: Uncategorized

“โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 “

“โครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ” วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนากลางภาคนักศึกษาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี

“การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 12/2562”

“การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 12/2562” วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้อง สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 12/2562”

“การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 12/2562” วันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

“การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562”

“การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562” วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า รอบที่เปิดรับ • Portfolio รับวันที่ 2 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63 • Quota รับวันที่ 6 ก.พ. –30 มี.ค. 63 • Admission [ … ]

รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า รอบที่เปิดรับ • Portfolio รับวันที่ 2 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63 • Quota รับวันที่ 6 ก.พ. –30 มี.ค. 63 • Admission [ … ]

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต รอบที่เปิดรับ • Portfolio รับวันที่ 2 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63 • Quota รับวันที่ 6 ก.พ. –30 มี.ค. 63 • [ … ]

สุขภาพและความงาม คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 นก. รอบที่เปิดรับ • Portfolio รับวันที่ 2 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63 • Quota รับวันที่ 6 ก.พ. –30 มี.ค. [ … ]

อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี 4 ปี คุณสมบัติผู้สมัคร • วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต • เกรดเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.00 รอบที่เปิดรับ • Portfolio รับวันที่ 2 ธ.ค. 62 – 17 ม.ค. 63 • Quota รับวันที่ 6 ก.พ. [ … ]