Loading...

Category: vru

vru

การประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้

วันที่ 23 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ (Excellence KM Education Center : KMEd)  ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย  ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th [ … ]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการ #SEA-Teacher Student Exchange Project จากองค์กร #SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education)

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 08.30-12.00 น. รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการ #SEA-Teacher Student Exchange Project จากองค์กร #SEAMEO (Southeast Asian Ministers of Education) โดยมีกำหนดการเข้ามาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสาธิต [ … ]

vru

การสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี

วันที่ 22 มีนาคม 2566 นายศานิตย์ นาคสุขศรี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานในการสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

ต้อนรับ พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

วันที่ 20 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ร่วมต้อนรับ พลเอก รณชัย มัญชุสุนทรกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยม นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทยเพื่อติดตามการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 32  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และ สนามฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด #Yields [ … ]

vru

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำการศึกษา 2565

วันที่ 20 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

การนำเสนอ Project Brief โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชิวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก

วันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการนำเสนอ Project Brief โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชิวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

การประชุมกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมกองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2566  ณ ห้องรับรอง 3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

vru

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย

วันที่ 16 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  เป็นธานเปิดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารทรัพย์สินและรายได้ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566  พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ #Adaptiv #ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น #วไลยอลงกรณ์

นวัตกรรมกครู สู่นวัตกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 16 มีนาคม 2566 ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ นวัตกรรมครู สู่นวัตกรรมนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารฝ่ายประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

การตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปี 2565

วันที่ 15 มีนาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานการตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปี 2565 มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์  ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง   #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th  #http://pr.vru.ac.th  #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่