Loading...

Category: vru

vru

“เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนางาน” สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนที่อยู่ในสัญญาจ้างพนักงาน มหาวิทยาลัยระยะที่สองไปสาม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่”

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่” เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์  2563 นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการ  เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย” ครั้งที่ 1/2563  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการ จัดงาน FMS FAIR COLOR FULL 63

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดงาน FMS FAIR COLOR FULL 63 โดยมีคณะผูู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ได้ฝึกปฏิบัติในเรืองของธุรกิจ และการจัดกิจกรรม ภายในงาน มีร้านค้ากว่า 120 ร้าน การจัดกิจกรรมเกมส์มหาสนุกของนักศึกษา การแสดงบนเวที และการแสดงผลงานของนักศึกษา ณ บริเวณ ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

“การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex”

“การประชุมคณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPex ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“ตลาดผ้าขาวม้าหลากสีของดีชุมชน”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม“ตลาดผ้าขาวม้าหลากสีของดีชุมชน” ณ หน้าหอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  เป็นประธานกล่าวเปิด “นิทรรศการสัปดาห์วันเจ้าฟ้า” ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ. ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม สสร 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี นำคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี”ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต”ณ ห้องประชุม สสร 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2563″

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว  อธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2563 “เพื่อเตรียมความพร้อม” ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุม สสร 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น