Loading...

Category: vru

vru

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2563″

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว  อธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2563 “เพื่อเตรียมความพร้อม” ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุม สสร 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น  

vru

“GE จัดอบรมการใช้ Mobile Application สำหรับการสืบค้น และจัดการสารสนเทศ”

“GE จัดอบรมการใช้ Mobile Application สำหรับการสืบค้น และจัดการสารสนเทศ” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมการใช้ Mobile Application สำหรับการสืบค้น และจัดการสารสนเทศ ณ อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

vru

“ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ครู นักเรียน และ นักศึกษา ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และเจตนารมณ์ตามนโยบายป้องกันการทุจริต ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“จิตอาสา เรา ทำดีด้วยหัวใจ ครั้งที่ 10”

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  อ.ไชย มีหนองหว้า  อ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี และผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต  “พร้อมใจร่วมทำ กิจกรรม จิตอาสา เรา ทำดีด้วยห้วใจ” ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ  [ … ]

vru

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP )” วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ KBO (Knowledge-Based OTOP ) ซึ่งเป็นกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ณ ห้อง จงกลนี ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

vru

“การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว  อธิการบดี เป็นประธานการประชุม “การขับเคลื่อนการผลิตบัณฑิต และการจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมนิลปัทม์  ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“วิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี  รองอธิการบดี  เป็นประธานการประชุม “วิพากษ์หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์” Bachelor of Political Sciences Program in Political Sciences   ณ ห้องประชุม HuSo  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“ประชุมคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 “ประชุมคณะทำงานฝ่ายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร” โดยมี ผศ.ดร.ผดุง พรมมูล กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี  เข้าร่วมหารือ  ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563”

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ วไลยอลงกรณ์ จัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 ให้กับ อาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และลูกจ้างประจำ   ดำเนินการตรวจโดยคณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research)”

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to research)” ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น