Loading...

Category: vru

“เทคนิคการเรียนโดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก (Active Learning) “

“เทคนิคการเรียนโดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก (Active Learning) ” วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการเรียนโดยใช้ผู้เรียนเป็นหลัก (Active Learning) ” ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)”

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)” ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา”

“ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา” วันที่ 10 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลโรงเรียนเครือข่ายร่วมพัฒนา ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

vru

ประชุมการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียล ครั้งที่ 2

“ประชุมการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียล ครั้งที่ 2” วันที่ 10 มีนาคม 2563 อาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียล ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นโดยงานสื่อสารองค์กรและการตลาด ณ ห้องปฏิบัติการคอมฯ ชั้น 2 สำนักวิทยาบริการฯ

vru

“คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดบูทรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19)”

“คณะสาธารณสุขศาสตร์จัดบูทรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโคโรน่า (COVID-19)” วันที่ 9 มีนาคม 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จัดบูทรณรงค์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการดูแล ป้องกัน ให้ห่างไกลจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ณ โรงอาหารVRU Food Center

vru

“ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ”

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เป็นประธานในการ “ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการเกี่ยวกับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยมีประธานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนภูมิภาคของแต่ละภูมิภาคเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ครั้งที่ 1/2563”

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ครั้งที่ 1/2563” วันที่ 6 มีนาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์

vru

“การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์กราดยิงในมุมมองทางรัฐประศาสนศาตร์และจิตวิทยา”

วันที่ 6 มีนาคม 2563 การเสวนาเรื่อง “การถอดบทเรียนจากเหตุการณ์กราดยิงในมุมมองทางรัฐประศาสนศาตร์และจิตวิทยา” โดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์  ณ ห้องเอนกทัศน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563”

วันที่ 5 มีนาคม 2563 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563  ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

โครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” วันที่ 4 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา”เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยการทำความสะอาดตั้งแต่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยไปจนถึงบิ๊กซีนวนคร