Loading...

Category: news

อบรมการถอดบทเรียนการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอน รูปแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps และยกระดับนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน  ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2564 สำหรับครูระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร ประถมศึกษา

ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 11/2564 สำหรับวาระการประชุมในครั้งนี้ มีในเรื่อง การรายงานการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา  รายงานเงินกองทุนพัฒนานักศึกษา สรุปรายงานรายรับ-รายจ่าย (เงินสะสม) สรุปรายงานการเบิกจ่าย (งบรับจัดสรรประจำปี) สรุปรายงานการเบิกจ่ายกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รายงานนักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนในเรื่องเสนอพิจารณา  เป็น(ร่าง) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักศึกษาที่มีผลการเรียนตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการเข้าประชุมในระบบ online และ [ … ]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวน ปรับโครงสร้าง และจัดทำกรอบอัตรากำลัง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทบทวน ปรับโครงสร้าง และจัดทำกรอบอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2570 เพื่อให้เป็นไปตามประสิทธิภาพ และสามารถปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์และภารกิจของมหาวิทยาลัยและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารอัตรากำลังบุคลากรทุกประเภท โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือ ณ ห้องประชุม SLB 603 

อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ประธานเปิดการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพการบัญชี (CPD) สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ โดยมี อ.ศิริพร จิรชัยประสิทธิ์ ผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เพื่อให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและบุคคลภายนอก ได้รับความรู้ด้านการบัญชีอย่างต่อเนื่องและให้ทราบถึงมาตรฐานการบัญชีที่มี การเปลี่ยนแปลง การอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งหมด 160 ราย ประกอบด้วย ศิษย์เก่า 11 ราย ศิษย์ปัจจุบัน 2 [ … ]

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ส่วนราชการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 1 (พิเศษ) /2564  โดยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในระยะ 5 ปี นอกจากนั้น ยังได้มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ให้กับ น.ส.จันดารัตน์ แสงสว่าง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ประเภทดำเนินการตามค่านิยมของมหาวิทยาลัย และนายทักขิไณย มูลสิติ ประเภทวิชาการเด่น โดยจัดการผ่านระบบ Zoom ณ ห้องวไลยสิทธิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี  พร้อมด้วยคณะกรรมการ ได้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 7/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ โดยมีวาระในเรื่องข้อมูลรายงาน UI Green Metric 2021 โมเดลการจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการรถจักรยานให้ยืมใช้ในมหาวิทยาลัย การทำแบบฟอร์ม รายงานปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การดำเนินการสร้าง QR code ไม้ยืนต้น รายงานค่าใช้ไฟฟ้าและเชื้อเพลิง รายงานปริมาณขยะมูลฝอย โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล รายงานคุณภาพน้ำเสีย รายงานจำนวนรถยนต์ในมหาวิทยาลัย โดยจัดการประชุม [ … ]

ประชุมระบบบริหารด้านงบประมาณ งานการเงินและบัญชี

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ได้ชี้แจงการใช้งานระบบบริหารด้านงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ (หน่วยงาน/คณะ) โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหาร ด้านงบประมาณ งานการเงิน บัญชีและพัสดุ ให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกัน และสอบถามถึงปัญหา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข โดยจัดการประชุม ณ ห้องปฏิการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดสนามฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนใกล้เคียง เข็มที่ 1 วันที่ 2

มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดสนามฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนใกล้เคียง วันที่ 25 ตุลาคม 2564 โรงเรียนสาธิต มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดสนามฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ และโรงเรียนใกล้เคียง ระดับมัธยมศึกษา เข็มที่ 1 วันที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดสนามฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเป็นการฉีดวัคซีน Pfizer ให้กับนักเรียน อายุ 12-18 ปี โดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากโรงพยาบาลคลองหลวง จ.ปทุมธานี [ … ]