Loading...

Category: news

การอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning

วันที่ 2 เมษายน 2564 ผศ.ดร. สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการอบรม “เรื่องการอบรมและนำเสนอแผนการจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning ” ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาครูประจำการในท้องถิ่นให้สามารถสร้าง และพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการอบรมและนำเสนอในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ครู และผู้จัดการพื้นที่ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และสามารถพัฒนาเครื่องมือที่นำไปใช้ในการพัฒนานักเรียน โดยผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ผู้จัดการพื้นที่ (Area [ … ]

ศึกษาดูงาน PLC โรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันที่ 13 มกราคม 2563 คณาจารย์ และบุคลากร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง “การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุกตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)” ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา แขวงสามวาตะวันตก กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้