Loading...

Category: news

ศึกษาดูงาน PLC โรงเรียนสาธิตพัฒนา

วันที่ 13 มกราคม 2563 คณาจารย์ และบุคลากร มรภ.วไลยอลงกรณ์ ศึกษาดูงานและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรือง “การปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนของผู้บริหารเชิงรุกตามแนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC)” ณ โรงเรียนสาธิตพัฒนา แขวงสามวาตะวันตก กรุงเทพมหานคร โดยมี รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตพัฒนา ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้