Loading...

Category: news

อธิการบดี ให้โอวาทนักกีฬาฟุตบอลร่วมแข่งขันยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1

  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้ให้โอวาทและอวยพรนักกีฬาฟุตบอล ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลยูนิเวอร์ซิตี้ลีก ครั้งที่ 1 รอบคัดเลือกกลุ่มภาคกลาง  โดยอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทตอนหนึ่งว่า “ให้ทำหน้าที่ของตนให้เต็มที่ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และให้ระวังรักษาตัวเองให้ดี ” โดยการแข่งขันครั้งนี้ ได้จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ 2565

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

อบรม การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของมรภ.วไลยอลงกรณ์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานเปิดการอบรมเรื่อง การป้องกันการทุจริตในภาครัฐ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศักดา คล้ายร่มไทร อัยการผู้เชี่ยวชาญ มาให้ความรู้ ในเรื่องการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ นอกจากนั้นว่าที่ร้อยตรีจาตุรนต์ เทพเดชา หัวหน้างานนิติการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ได้ให้ความรู้ในเรื่อง วินัยและการรักษาวินัย ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้มีบุคลากร สายวิชาการ และ สายสนับสนุน เข้าร่วมรับฟังการอบรม [ … ]

อบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์แหล่งทุน”

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์แหล่งทุน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีทักษะด้านการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและการบริหารจัดการงานวิจัย เพื่อถ่ายทอดการถอดบทเรียนโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนานักวิจัยผ่านโจทย์แบบบูรณาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ตอบโจทย์แหล่งทุน ตามกรอบงานวิจัยในปี 2566-2570 มรภ.วไลยอลงกรณ์ มี 4 ยุทธศาสตร์การวิจัย ประกอบด้วย นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านอาหารเพื่อสุขภาพและผลผลิตเกษตรปลอดภัย นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเชิงพื้นที่ และพัฒนาเมืองด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นวัตกรรมและองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะชุมชน นวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้ผลิตกำลังคน พื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน [ … ]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ 

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ ดนตรีสากล ดนตรีไทย และพิธีรำถวายมือ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองธิการบดี ประธานการประชุม คณะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ ดนตรีสากล ดนตรีไทย และพิธีรำถวายมือ ในพิธีวางพวงมาลา สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ  โดยจัดการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 งานส่งเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่ เวลา 9.00-15.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม”

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม” ในรูปแบบ online และ onsite โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล พร้อมทั้งสามารถเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม และเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม  โดยใช้แนวคิดวิศวกรสังคม โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมในรูปแบบ online และ onsite จำนวน 293 คน  [ … ]

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/ 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ  ทั้งในระบบ Online และ On site ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์