Loading...

Month: April 2020

vru

เปิดครัวหลังบ้านวไลยอลงกรณ์ ลดเสี่ยงติดโควิด-19

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ ได้เปิดครัวหลังบ้าน บริเวณศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ให้คณาจารย์ บุคลากร ได้เก็บพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ เพื่อนำไปประกอบอาหารฟรี โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์ การระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้การเดินทางออกไปบริเวณภายนอกมีความเสี่ยงติดโรค จึงได้อำนวยความสะดวกให้กับคณาจารย์ บุคลากร โดยสามารถเข่้าไปเก็บพืชผักสวนครัว และเยี่ยมชมได้ทุกวัน

มรภ.วไลยอลงกรณ์ห่วงใยบุคคลากรจัดจำหน่ายอาหารราคาถูก

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ได้จัดจำหน่าย อาหารราคาถูก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ คณาจารย์ บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย ลดการเดินทางไปบริเวณภายนอก ทั้งนี้เเพื่อป็นการลดความเสี่ยงในการติดไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด โดยจำหน่ายเป็นกับข้าวถุง ราคาถูกเริ่มต้นที่ 30 บาท ส่วนขนมจำหน่ายในราคาถุงละ 20 บาท ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเมนูอาหารในแต่ละวัน โดยเปิดจำหน่ายทุกวันตั้งแต่เวลาประมาณ 13 นาฬิกาเป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

“การประชุมคณะกรรมการกำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู”

“การประชุมคณะกรรมการกำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู” วันที่ 13 เมษายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา การผลิตและพัฒนาครู เสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดโครงการ กิจกรรมในการพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายระดับตำบล ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“ประชุมคณะกรรมการวิชาการส่วนราชการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ครัั้งที่ 4/2563”

วันที่ 9 เมษายน 2563  รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครัั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

vru

“การประชุม ออนไลน์ คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีลักษณะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563”

วันที่ 8 เมษายน 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  รองอธิการบดี  และ ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม ออนไลน์ “คณะกรรมการดำเนินงานโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีลักษณะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start up) ประจำปีงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 3/2563” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร [ … ]

“การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2563”

“การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2563” วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

“การประชุม ออนไลน์ พัฒนาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด Full Proposal โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563”

“การประชุม ออนไลน์ พัฒนาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด Full Proposal โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563” วันที่ 3 เมษายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม ออนไลน์ พัฒนาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด Full Proposal โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร [ … ]

vru

“การประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

วันที่ 1 เมษายน 2563 อ.ไชย มีหนองหว้า พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  รองอธิการบดี เป็นประธานประชุมอออนไลน์ “การประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น