Loading...

Month: May 2020

vru

“ปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ของ ดร.สุวิทย์  เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (รมว.อว.) ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563”

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2563” วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่1/2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

” การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2″

” การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2″ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 2 บรรยายพิเศษ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยในยุคดิสรัปชั่น: การปรับตัวของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภายใต้สภาวะของความท้าทาย” แบบออนไลน์ Thai Higther Education in [ … ]

vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2563”

“ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2563”   วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

vru

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563”

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563” วันที่ 19 พฤษภาคม 2563  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้อง 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563”

“ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563” วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2563 ณ ชั้น 3 ห้องสภา อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    

vru

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21” มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ รวมถึงสร้างความเข้าใจในการวัดและการประเมินผลตามแนวทางของ PISA ที่จะมีการจัดสอบในปี 2564 โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ [ … ]

vru

“ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุมศึกษาดูงานบริหารงานบุคคลด้านสวัสดิการแบบออนไลน์”

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  รองอธิการบดี เป็นประธาน และ”กล่าวยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม” ศึกษาดูงานบริหารงานบุคคล ด้านสวัสดิการ แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

“การประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563”

“การประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563” วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์