Loading...

Month: August 2020

vru

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี และอาจารย์ไชย มีหนองหว้า รองอธิการบดี เข้าร่วมเปิดกิจกรรม “สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2563” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อันเป็น พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย พร้อมทั้งได้มอบโล่รางวัล -รางวัลนักวิจัยดีเด่นประจำปี 2563 -รางวัลเด็กวิทย์จิตอาสา ประจำปี 2563 และมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 4/2563”

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการ “ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ครั้งที่ 4/2563” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเป็นอาจารย์ที่ดี”(To be a good Teacher)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเป็นอาจารย์ที่ดี”(To be a good Teacher) วันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ”การเป็นอาจารย์ที่ดี” (To be a good Teacher) ซึ่งจัดโดยงานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ ณ ห้องประชุม SCC504 ชั้น 5

“การประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2563”

“การประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2563” วันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

vru

“รางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธรุกิจ”

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธาน “มอบรางวัล การประกวดแผนธรุกิจรอบที่ 2 (รอบชิงชนะเลิศ)” ในโครงการบ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2563”

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สุจพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน “การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2563” พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมพร้อมกัน ณ ห้องประชุมหอนิทัศน์ราชภัฏสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ชั้น 2 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“โครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น”

“โครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น” วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

vru

“การประชุมกิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยปีงบประมาณ 2563-2564”

“การประชุมกิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยปีงบประมาณ 2563-2564” วันที่ 10 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมกิจกรรมบ่มเพาะนักวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยปีงบประมาณ 2563-2564 ณ ห้องนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อาคารสมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ มรภ.วไลยอลงกรณ์

vru

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 3/2563”

“ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 3/2563” ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษาครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ครั้งที่1/2563”

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธาน “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประชุมตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ครั้งที่1/2563” ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น