Loading...

Month: October 2020

“การประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563”

“การประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563” วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดีเป็นประธานพิธีเปิดงานประกวดหนูน้อยนพมาศ ในงานร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“การประชุมรับฟังการถ่ายทอดผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex”

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธาน “การประชุมรับฟังการถ่ายทอดผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ EdPex”  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินตามเกณฑ์ EdPex  ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

“การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8/2563”

“การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8/2563” วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 8/2563 ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

vru

“ตรวจสุขภาพประจำปี 2563”

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ด้วยงานส่งเสริมสุขภาพ วไลยอลงกรณ์ จัดให้มีการ “ตรวจสุขภาพประจำปี 2563” ให้กับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานข้าราชการ เจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว ดำเนินการตรวจโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“การสัมภาษณ์ ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี”

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 การสัมภาษณ์  ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย และคณบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี  ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 10/2563”

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการ “ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 10/2563” ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15- 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“ประชุมหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต”

วันที่  22  ตุลาคม  2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน”ประชุมหารือเพื่อเตรียมการดำเนินงานโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564″ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    ณ ชั้น 3 ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

“การประชุมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะครุศาสตร์”

“การประชุมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะครุศาสตร์” วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุม 7301 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    

vru

“ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2563”

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  รองอธิการบดี เป็นประธานการ “ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ครั้งที่ 5/2563” ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 9/2563”

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  รองอธิการบดี เป็นประธานการ “ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 9/2563” ณ  ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 15-409 ชั้น 4  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #rajabhatlovecommunity #www.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น