Loading...

Month: March 2021

vru

“ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564”

วันที่ 30 มีนาคม 2564 นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการ “ประชุมคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 2/2564” ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #A_Activeness_ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อมืออาชีพ สำหรับผู้นำนักศึกษา ณ ห้องประชุม SCC 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2564”

วันที่ 29 มีนาคม 2564 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการ”ประชุมแนวทางการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 2564″   ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคาร อาคารส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #L_Like_to_learn_สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Y_Yields_สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมคณะกรรมการการทบทวนตัวชี้วัดข้อมูลการจัดอันดับ U-Multirank

“การประชุมคณะกรรมการการทบทวนตัวชี้วัดข้อมูลการจัดอันดับ U-Multirank” วันที่ 25 มีนาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการทบทวนตัวชี้วัดข้อมูลการจัดอันดับ U-Multirank ของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม Lecture 1 ชั้น 4 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนคริทนร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การประชุมเพื่อทบทวนโครงร่างองค์กร

วันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อทบทวนโครงร่างองค์กร ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชน”

วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับ  นายกเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี  ซึ่งมีกำหนดเยี่ยมนักศึกษาทุนของหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมีความประสงค์จะปรึกษาเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเสริมให้แก่โรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อน “โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนและเยาวชน” เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th [ … ]

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี เข้าพบ อธิการบดี

“สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี เข้าพบ อธิการบดี” วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าพบ ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เข้าหารือกิจกรรมความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างแรงบันดาลใจในเรื่องเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ [ … ]

vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.)”

วันที่ 22 มีนาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 3/2564 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #www.vru.ac.th [ … ]

vru

“กีฬาสีระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563”

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนสาธิตได้จัดกิจกรรม”กีฬาสีระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563″ ณ  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #VALAYA #L_Like_to_learn_สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

การประชุมกรรมการสถาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 3/2564

การประชุมกรรมการสถาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 17 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์ เป็นประธานการประชุมกรรมการสถาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์