Loading...

Month: May 2021

vru

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Kruoi.com)”

“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Kruoi.com)” วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Kruoi.com) สำหรับบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยประชุมออนไลน์ผ่าน Google Meeting #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3uBkCB4

อบรมวิศวกรสังคมแก่อ.ม.ราชภัฏเขตภาคกลางผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานเปิดการอบรม “วิศกรสังคม (Social Engineer) สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาประเทศให้แก่ผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง และจัดโครงการอบรม แกนนำวิศวกรสังคม (แม่ไก่) มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลาง ทั้งนี้เพื่อให้อาจารย์มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องวิศวกรสังคม เป็นที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาในการลงพื้นที่ชุมชน ส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้สามารถนำทักษะวิศวกรสังคมไปใช้ในการดำเนินงานในชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อิสโร คณะทำงาน พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ [ … ]

vru

“การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี”

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี มหาวิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 2/2564” ณ ห้องเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #A_Adaptive_ปรับตัวได้ดี_พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields_สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #rajabhatlovecommunity  #www.vru.ac.th  #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตฯ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีเรื่องการเตรียมความพร้อม ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 กรอบอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตฯ การต่อสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยโรงเรียนสาธิตฯ สายวิชาการ การคืนเงินในการเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #Y_Yields [ … ]

vru

“อธิการบดี มรวอ.นำทีมผู้บริหาร อาจารย์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ในกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK)”

“อธิการบดี มรวอ.นำทีมคณะผู้บริหาร อาจารย์ ลงพื้นที่โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว ในกิจกรรม U2T สู้ภัยโควิด (U2T COVID-19 WEEK)” วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงพื้นที่ในเขตอำเภอลาดหลุมแก้ว โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี และนายกเทศมนตรี ต.ระแหง คณะอาจารย์ [ … ]

vru

อธิการบดี และรองอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์)

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ (กลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์) โดยมี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการและรับฟังข้อสรุปผลดำเนินงานต่างๆ ซึ่งมีผู้นำนักศึกษาวิศวกรสังคมของ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมนำเสนอในโครงการดังกล่าวโดยผ่านระบบการประชุม Online Zoom Meeting #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [ … ]

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานEdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานEdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือในวาระต่างๆ โดยมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน EdPEx  และแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ณ ห้องประชุม 409 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

vru

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน” วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ การขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ให้กับ บุคลากรในหน่วยงาน” โดยวัตถุประสงค์ของการอบรม เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ผ่านระบบ Online Zoom Meeting ณ ห้องเรียน [ … ]

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 โดยมีวาระการประชุมต่างๆ ที่สำคัญ อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย และวาระต่าง ๆ ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัยชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #www.vru.ac.th [ … ]

vru

“ประชุมหารือการดำเนินโครงการเรื่องเล่าความสำเร็จออนไลน์”

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมหารือการดำเนินโครงการเรื่องเล่าความสำเร็จออนไลน์ ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น