Loading...

Month: July 2021

vru

“การประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เข้าร่วมการประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการฯ จังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์ด้วยระบบ Facebook LIVE ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3rI24PJ #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

vru

“ประชุมสัมมนา เรื่อง บัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการปรับตัวหลังยุคโควิด”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ร่วมการประชุมสัมมนา เรื่อง บัณฑิตพันธุ์ใหม่กับการปรับตัวหลังยุคโควิด ผ่านโปรแกรม ZOOM #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

vru

“ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Quick Win Project และ U2T Hackathon 2021”

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี และ ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน Quick Win Project และ U2T Hackathon 2021 ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว [ … ]

vru

“อธิการบดี ร่วมในกิจกรรมการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติในโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว”

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ร่วมในกิจกรรมการปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติในโครงการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกรฎาคม 2564 ที่จะมาถึง ณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและขอบคุณศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดปทุมธานี ที่ให้ความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจำนวน 20,000 ตัว 1.ปลาตะเพียน จำนวน 10,000 ตัว 2.ปลายี่สก จำนวน 5,000 ตัว 3. [ … ]

ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.10 น.ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2564”

วันที่ 20 กรกฏาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมทั้งผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ดาวน์โหลดรูปเพิ่มเติมได้ที่ >> https://bit.ly/3Bj1Vqh #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

vru

“การประกวดโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การประกวดโครงการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพเพื่อค้นหา Best Practice  ณ ห้องสตูดิโอนิเทศศาสตร์ ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบออนไลน์ ZoomMeeting #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th [ … ]

vru

“ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์”

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5/2564   ณ  ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

การประชุม สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

vru

“การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2564”

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ ประธานสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 8/2564 ณ ชั้น 3 ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง [ … ]