Loading...

Month: December 2021

ART CAMP ค่ายศิลปะ ป.1-5 แผนการเรียน English Program

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30น. ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานโครงการ ART CAMP ค่ายศิลปะ ป.1-5 แผนการเรียน English Program ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงเรียนประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 12/2564”

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 12/2564  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting) #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ [ … ]

vru

“ครอบครัวลูกเจ้าฟ้า 65”

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “ครอบครัวลูกเจ้าฟ้า 65” (กิจกรรมปีใหม่) Merry Christmas & Happy New Year 2022  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting)   ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 อาคารเรียนรวมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness [ … ]

vru

“สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์วไลย”

วันที่ 23 ธันวาคม  2564 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “สร้างสุข ส่งเสริม สามัคคี สดใส รวมใจวิทย์วไลย” ประจำปี 2564  ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ หาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th [ … ]

การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30น.ผศ.ดร.เจษฏา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร กรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร กรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“กิจกรรมพัฒนาทักษะ Social enterprise (ผูู้ประกอบการทางสังคม) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมพัฒนาทักษะ Social enterprise (ผูู้ประกอบการทางสังคม) เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting)  ให้แก่อาจารย์เพื่อเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรสังคมในการลงพื้นที่ชุมชนของนักศึกษาให้สามารถนำทักษะวิศวกรสังคมไปใช้ในการดำเนินงานในชุมชน ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ศิญาณี  หิรัญสาลี  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างนโยบายเพื่อการพัฒนาเมืองและการสร้างนวัตกรรมสังคม อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย  อึ้งภากรณ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิกรรม จำนวน 98 คน ณ [ … ]

vru

“การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 4”

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ การตรวจประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) นำโดย ผศ.ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม ประธานกรรมการ  รศ.ดร.กาญจนา  โชคเหรียญสุขชัย กรรมการ  รศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์  สุนทรพันธ์ กรรมการ  ผศ.ดร.ณัฏฐชัย  จันทชุม  กรรมการและเลขานุการ   พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ เทพอารักษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์  ผศ.เจษฎา [ … ]

vru

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2/2565”

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6  อาคารเรียนรวมสังคม   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ (Zoom meeting) #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 งานส่งเสริมสุขภาพ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับสภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ตั้งแต่ เวลา 9.00-15.00 น. ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม”

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม” ในรูปแบบ Online ณ อาคารเรียนรวมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์