Loading...

Month: December 2021

vru

“การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง”

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างระบบบริหารด้านงบประมาณงานการเงิน บัญชี และงานพัสดุ (ERP)  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนคร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม”

วันที่ 19 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานเปิด กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น “วิศวกรสังคม” ในรูปแบบ online และ onsite โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุและผล พร้อมทั้งสามารถเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ไขปัญหาให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการทำงานผ่านกิจกรรมกลุ่มเพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม และเพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการทางสังคม  โดยใช้แนวคิดวิศวกรสังคม โดยได้รับเกียรติวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมในรูปแบบ online และ onsite จำนวน 293 คน  [ … ]

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.นางปัทมาวดี จีรังสวัสดิ์ ประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2564โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ทั้งในระบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12/ 2564

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ  ทั้งในระบบ Online และ On site ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 12/2564

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์และระบบออนไลน์

vru

“การประชุมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา (เสาร์ – อาทิตย์)”

วันที่ 16 ธันวาคม  2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา (เสาร์ – อาทิตย์) และให้ได้บุคลากรมาปฏิบัติงานการจัดการนักศึกษาเต็มเวลา (เสาร์ – อาทิตย์)   ณ ห้องประชุม สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #Visionary เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th [ … ]

vru

“โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ : U2T)”

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดงานเเสดงผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจเเละสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วประเทศ : U2T) โดยได้รับเกียรติจากนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมงานเเสดงผลการดำเนินงาน  โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี  ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการบดี  รวมทั้งคณะผู้บริหารสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ อาจารย์นักพัฒนา บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมแสดงผลงานดังกล่าว ณ [ … ]

vru

“การประชุมเพื่อถ่ายทอดโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 2”

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมเพื่อถ่ายทอดโมเดลการทำงานตามเกณฑ์ EdPEx ครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์  #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์  #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง  #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์  #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร  #www.vru.ac.th  #http://pr.vru.ac.th  #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

“การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต”

วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566-2570 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive [ … ]

vru

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีจุดเทียน ตั้งปณิธาน สมพระเกียรติ

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกรและพิธีจุดเทียน ตั้งปณิธาน สมพระเกียรติ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร และพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร (ชั่วคราว) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการจัดพิธีในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตราพระลัญจกรส่วนพระองค์ [ … ]