Loading...

Month: March 2022

vru

การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking For knowledge Management)

วันที่ 30 มีนาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดการความรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking For knowledge Management)  โดย คุณวิทูร  วิริยพิพัฒน์ วิทยากร ณ ห้อง ประชุม SLB 602 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness [ … ]

vru

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

วันที่ 29 มีนาคม 2565 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ  ณ ห้องSLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance [ … ]

vru

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx  ณ ห้องประชุมรับรอง ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance [ … ]

vru

“การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี”

วันที่ 29 มีนาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx สำนักงานอธิการบดี  เพื่อให้การดำเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการทำงานตามเกณฑ์  EdPEx  สำนักงานอธิการบดี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  ณ ห้อง SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn [ … ]

vru

กิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps

วันที่ 28 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมการนำเสนอนวัตกรรมครูสู่นวัตกรรมนักเรียน จากการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้วยกระบวนการ GPAS 5 Steps ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness [ … ]

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

มรภ.วไลยอลงกรณ์ MOU บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 25 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ลงนามความร่วมมือกับ นายสราวุฒิ ตันติประสุต Head of Operations Corporate Services & Healthcare, Thailand บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีเนื้อหาในการ ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะของนักศึกษา ด้านโภชนาการและการกำหนดอาหาร พร้อมทั้งศึกษาดูงาน เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอาหารและโภชนาการ ส่วนงานโภชนบริการ [ … ]

โครงการ “สร้างการรับรู้ และปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตามO 42

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี ประธานเปิดการโครงการ “”สร้างการรับรู้ และปฏิบัติตามมาตรการที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ตามO 42 มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในการทำงานผ่านค่านิยม VALAYA” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมสร้างกระบวนการรับรู้ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยต่อการดำเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส ร่วมกันระดมความคิด วิเคราะห์ผลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณที่ผ่านมา โดยเป็นการอบรมให้กับผู้บริหาร และบุคลากรสายสนับสนุน ซึ่งได้จัดการอบรม ณ ห้อง SLB 302 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ [ … ]

vru

“การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันที่ 22 มีนาคม 2565 ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล เป็นตัวแทนประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมบัณฑิต 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี [ … ]

“การสร้างทักษะกระบวนการคิด (GPAS)”

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการของครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานกองการศึกษา “การสร้างทักษะกระบวนการคิด (GPAS)” ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเรียนประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์