Loading...

Month: April 2022

vru

การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนคร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

vru

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx

วันที่ 28 เมษายน 2565 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี  ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมวดที่ 6 เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนข้อมูลการรายงานฯ EdPEx  ณ ห้องรับรอง3 ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like [ … ]

vru

“ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2565”

“ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2565” วันที่ 27 เมษายน 2565 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม SLB603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive [ … ]

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 4/2565

  วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคลากรของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

“ยินดีต้อนรับ Dr. KEN KANAI (เคน คาไน) และคณะจากสถาบัน Kanai Educational Institution จากประเทศญี่ปุ่น”

วันที่ 25 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี พร้อมด้วย อ.ไชย มีหนองหว้า  รองอธิการบดี  อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ ผู้ช่วยอธิการบดี  กล่าวต้อนรับ Dr. KEN KANAI (เคน คาไน) และคณะ เดินทางมาเยี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองสถาบัน   ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้ลงนามความร่วมมือ (MOU)    กับทางสถาบัน Kanai [ … ]

vru

“การแสดงดนตรีจากการควบคุมวงและอำนวยการแสดงโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ รองคณบดี เยี่ยมชมการแสดงดนตรีจากการควบคุมวงและอำนวยการแสดงโดยสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งการแสดงครั้งนี้ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมในงาน 240 ปี ใต้ร่มพระบารมี กรุงรัตนโกสินทร์ ณ สวนสันติชัยปราการ ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม และภาคีเครือข่ายในการจัดงานมากมาย อาทิ สำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ [ … ]

vru

“โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน”

วันที่ 23 เมษายน 2564 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี กล่าวเปิด โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness [ … ]

การประชุม คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565

  วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ผศ.ปิยะ สงวนสิน รองอธิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

vru

การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409  ชั้น 4  อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ [ … ]

vru

“การประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2565”

วันที่ 21 เมษายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th [ … ]