Loading...

Month: June 2022

vru

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี  รองอธิการบดี  เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ณ  ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and [ … ]

“สู่ขวัญน้องใหม่ สานสายใยลูกเจ้าฟ้า” วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 17.00 น. ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานพิธี “สู่ขวัญน้องใหม่ สานสายใยลูกเจ้าฟ้า” งานรับขวัญน้องใหม่ชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายหลังจากผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศ และกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ของคณะครุศาสตร์เป็นที่เรียบแล้ว ณ ลานเจ้าฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

vru

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Presentation on social engagement”

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Professional Presentation on social engagement”สำหรับบุคลากรสายวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร สายวิชาการสามารถถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อสังคม Online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้กับความสามารถในการถ่ายทอดผ่านสื่อสังคม Online  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #VALAYA #VRU #วไลยอลงกรณ์ [ … ]

vru

การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา นักเรียน โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Startup

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม การประกวดแผนธุรกิจของนักศึกษา นักเรียน รอบที่ 1 (รอบคัดเลือก) โครงการพัฒนาทักษะวิศวกรสังคม Startup ณ ห้องประชุม SLB303 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn [ … ]

vru

“การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการ (Innovation skill for entrepreneurs)”

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการ (Innovation skill for entrepreneurs)โครงการพัฒนางานบริการวิชาการสู่งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพื้นที่และเชิงประเด็น (การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น แผนธุรกิจและการตลาดเพื่อชุมชน 14 ผลิตภัณฑ์ ) พร้อมด้วย รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เข้าร่วมการอบรม  โดยได้รับเกียรติจาก คุณปรมะ ตันเดชาวัฒน์ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้  ณ [ … ]

vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ) ครั้งที่ 6/2565”

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย(ก.บ.พ) ครั้งที่ 6/2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง [ … ]

vru

“พิธีร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับ สถาบัน Kanai Educational Institution จากประเทศญี่ปุ่น”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ กับ สถาบัน Kanai Educational Institution จากประเทศญี่ปุ่น โดยมีผู้ลงนามร่วม คือ Dr. Ken KANAI (เคน คาไน) Kanai Educational Institution, Chairman of the [ … ]

vru

“การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ครั้งที่ 5/2565”

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี [ … ]

vru

“พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัส)”

“พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัส)” วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด(โลตัส) พร้อมด้วย รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี [ … ]

vru

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022”

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022” วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้ให้เกียรติเปิดกิจกรรม VRU SHOW CASE 2022 โดยมี ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์ สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและการพัฒนาครู การยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [ … ]