Loading...

Month: September 2022

vru

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 30 กันยายน 2565 ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn [ … ]

vru

การประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6

วันที่ 30 กันยายน 2565 ผศ.ดร.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 6/2565  ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ [ … ]

vru

มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดกิจกรรม เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “สุขเกษียณ”

วันที่ 28 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้เป็นประธาน ในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 “สุขเกษียณ” ซึ่งในปีนี้ได้มีอาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน 14 ท่าน จากคณะและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งโรงเรียนสาธิต โดยมีผู้เข้าร่วมงานเพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณ มีการแสดงจากคณะ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความรัก ความอบอุ่นระหว่างพี่ น้อง งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #V_Visionary [ … ]

vru

“MOU”บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ กองทัพอากาศ

วันที่ 26 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ “MOU” ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และ กองทัพอากาศ ว่าด้วย เรื่องความร่วมมือทางวิชาการและประสานทรัพยากรในการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมเพชรบีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like [ … ]

vru

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 9/2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) ครั้งที่ 9/2565  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to [ … ]

vru

กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย”

วันที่ 23 กันยายน 2565 เนื่องด้วยวันที่ 24 กันยายน ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และ “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้เป็นตัวแทนจัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา  ณ  [ … ]

vru

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2565

วันที่ 20 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2565  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn [ … ]

vru

การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

วันที่ 16 กันยายน 2565 รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง [ … ]

vru

การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 7/2565  ณ ห้องเจ้าฟ้า อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ #V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์ #A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์ #L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #A_Acceptance and Friendliness [ … ]

vru

การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยและคณบดี  ครั้งที่ 4/2565

วันที่ 15 กันยายน 2565 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินมหาวิทยาลัยและคณบดี  ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมเพชรบริหาร ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ #VALAYA #Visionaryเป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์ #Activenessทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์ #Liketolearnสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง #Adaptiveปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง #Yieldsสร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ #AcceptanceandFriendlinessเป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร #www.vru.ac.th #http://pr.vru.ac.th #บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น