Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์”

วันที่ 25 มีนาคม 2563

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธาน“การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์” ครั้งที่ 2/2563  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *