Loading...
vru

“การประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563”

วันที่ 27 มีนาคม 2563

ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม “หัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563” ณ ห้อง VRU Cafe’  ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *