Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์”

วันที่ 1 เมษายน 2563

อ.ไชย มีหนองหว้า พร้อมด้วย ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย  รองอธิการบดี เป็นประธานประชุมอออนไลน์ “การประชุมคณะกรรมการผู้ควบคุมระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *