Loading...
vru

“การประชุม ออนไลน์ พัฒนาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด Full Proposal โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563”

“การประชุม ออนไลน์ พัฒนาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด Full Proposal โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563”

วันที่ 3 เมษายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุม ออนไลน์ พัฒนาข้อเสนอโครงการโดยละเอียด Full Proposal โครงการนวัตกรรมสำหรับเมืองและชุมชน ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *