Loading...
vru

“ประชุมสภาวิชาการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2563”

“ประชุมสภาวิชาการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2563”

วันที่ 16 เมษายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *