Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 3/2563”

“คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว”
วันที่ 21 เมษายน 2563 ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 3/2563” ณ ห้องประชุม 409 บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *