Loading...
vru

“การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณและแนวทางการปฏิบัติงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 22 เมษายน 2563  ผศ.ดร.มนัญญา คำวชิระพิทักษ์  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  เป็นประธาน”การประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณและแนวทางการปฏิบัติงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563″   ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *