Loading...
vru

“การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2563”

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *