Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563”

วันที่ 24 เมษายน 2563
ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *