Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)ครั้งที่ 2/2563”

“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)ครั้งที่ 2/2563”

วันที่ 27 เมษายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *