Loading...
vru

“การประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว”

“การประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว”

วันที่ 29 เมษายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *