Loading...
vru

“การประชุมโครงการศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

“การประชุมโครงการศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์”

วันที่ 30 เมษายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีเป็นประธานการประชุมโครงการศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ ผ่านระบบออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *