Loading...
vru

“การประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563”

“การประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563”

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *