Loading...
vru

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”

“มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21”

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาหลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูให้มีความพร้อมต่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนในด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ รวมถึงสร้างความเข้าใจในการวัดและการประเมินผลตามแนวทางของ PISA ที่จะมีการจัดสอบในปี 2564 โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 8-16 พฤษภาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *