Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563”

“ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563”

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 5/2563

ณ ชั้น 3 ห้องสภา อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *