Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2563”

“ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2563”

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *