Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563”

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการ”ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563″  ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *