Loading...
vru

“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 แบบออนไลน์”

“การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 แบบออนไลน์”

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 6/2563 แบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *