Loading...
vru

“ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ศูนย์จัดการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562”

วันที่ 23 มิถุนายน 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี  เป็นประธาน “ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ศูนย์จัดการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนและระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562″ เพื่อเป็นการหารือ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 409 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *