Loading...
vru

“การตัดสินการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ (VRU-KM Best Practice Awards) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

“การตัดสินการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ (VRU-KM Best Practice Awards) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562”

วันที่ 25 มิถุนายน 2563  ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการการตัดสินการประกวดสุดยอดผลงานและนวัตกรรมการจัดการความรู้ (VRU-KM Best Practice Awards) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ณ ห้องประชุม สสร. 302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 25 มิถุนายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *