Loading...
vru

“โครงการพัฒนาและเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่ 25 มิุนายน 2563
รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิด “โครงการพัฒนาและเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 25-26 มิุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *