Loading...
vru

“กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกข้าว”

วันที่ 25 มิุนายน 2563
“กิจกรรมการเรียนรู้การปลูกข้าว”  โครงการพัฒนาและเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจัดการอบรม ระหว่างวันที่ 25-26 มิุนายน 2563 ณ แปลงนาสาธิตโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *