Loading...
vru

“ประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี”

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 
ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย รองอธิการบดี เป็นประธานการ”ประชุมหัวหน้างานกองกลาง สำนักงานอธิการบดี” ครั้งที่ 3/2563  พร้อมด้วย นางสาวฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ  ผู้อำนวยการ  สำนักงานอธิการบดีและหัวหน้างานกองกลางร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
#rajabhatlovecommunity
#www.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *