Loading...
vru

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และอาจารย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ครั้งที่ 4/2563”

“ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และอาจารย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ครั้งที่ 4/2563”

วันที่ 3 กรกฏาคม 2563  รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และอาจารย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น OTOP ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *