Loading...
vru

“อบรมโครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำการศึกษา 2562”

“อบรมโครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำการศึกษา 2562”

วันที่ 8 กรกฏาคม 2563 ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร เป็นประธานอบรมโครงการเตรียมความพร้อมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน ประจำการศึกษา 2562 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *