Loading...
vru

“การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านงบประมาณและการจัดการเรียนการสอน”

วันที่ 10 กรกฏาคม 2563

รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุม”การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านงบประมาณและการจัดการเรียนการสอน”มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคาร ศูนย์วิทยาศาสตร์

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *