Loading...
vru

“โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน”

วันที่ 16 กรกฏาคม 2563

ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหาร เป็นประธานอบรม”โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน” ประจำการศึกษา 2562 ณ ห้อง สสร.302 ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *